آیا هر وقت که دل تنگ می شوی می نویسی یا اینکه می نویسی تا دلتنگ شوی؟
از عشق نوشتن سخت است یا اینکه برای عشق نوشتن؟
عشق باعث ارتقا می شود یا پستی و خواری را به دنبال دارد؟
عشق در وصل است یا که فصل؟
عشق به مانند تیغ دو دم است گاهی تباه می کند و گاهی به کمال می رساند.
گاهی در بسترش به آرامش می رسی و گاهی در برش خاکستر نشین می گردی.
گاهی هما بر سرت میشود و گاهی آوار بر پیکرت.
ای کاش عشق بر کام همه دوستان شیرین باشد و در وصال کمال مطلوب را تجربه کنیم و بدانیم بر آوار هیچ عشقی بنایی نسازیم که به تلنگری از هم پاشیده می شود و معشوق همچنان بر عشق دیرین خود می بالد و شما سرخورده از این حرکت نا میمون.
ای کاش مکتوب ها صدا را نیز منعکس می کرد تا صدای بغض هر مکتوبی بر دل های سنگی چون ترنمی از باران روح افزا و زندگی آفرین بود.