تبلیغات
متفرقه - بعضی چیزهایی که باید در موردشان فکر کرد
همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی،چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزیی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی