تبلیغات
متفرقه - فکر کنم نمایندگیش رو از سایپا گرفته ""همون که مطمئن هست !""
همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی،چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزیی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی